Olika lärstilar

Alla människor är olika och lär sig bäst på olika sätt. Det som passar dig behöver inte fungera lika bra för någon annan. VAK står för Visuellt, Auditivt och Kinestetiskt lärande.

Lena Boström, lärare, fil dok i pedagogik mm, delar med sig av sina kunskaper och . Det finns ingen pedagogik i världen som är bra för alla. Därför måste lärare använda många olika metoder i klassrummet. I denna modul behandlas begreppen intelligens respektive lärstilar.

Efter en kort teoretisk bakgrund funderingar . Jenny Fredriksson: Lärstilar, en översikt av fyra populära lärstilsteorier. Studiemiljö och lärstilar Studiemiljön Din studiesituation påverkas mycket av hur. Det finns olika teorier om hur vi lär oss.

Kort sagt: Vi är olika och vi lär olika och det finns inga modeller eller lärstilstest i. Teorin om lärstilar utgår från att olika människor har olika sätt att lära, och att den enskilda individen har mycket att vinna på att få sin lärstil . Arbetet har visat hur undervisning kan individan- passas genom att utgå från olika lärstilar. Eleverna har blivit medvetna om att det finns olika .